Regulamin Influencers LIVE Wrocław

I Postanowienia Ogólne
 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji. 
 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: LIFE AND THE CITY Sp. z o.o. (NIP: 7822905179), ul. Łęczycka 5, 61-044 Poznań.

Zamawiający: osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na Konferencję

Konferencja: wydarzenie o nazwie Influencers LIVE Wrocław odbywające się na terenie

Tarczyński Arena Wrocław w dniach 01-02 czerwca 2023 r. jest przeznaczone dla twórców internetowych oraz przedstawicieli branży reklamowej mające na celu edukację i budowanie długoterminowych relacji pomiędzy uczestnikami wydarzenia.

Rejestracja: proces zapisu dokonywany przez osobę fizyczną, wyrażającą chęć uczestnictwa w Konferencji. Rejestracja ma na celu uzyskanie potwierdzenia udziału w Konferencji.

Strona wydarzenia: oficjalna strona internetowa Konferencji mająca na celu promocję wydarzenia o nazwie Influencers LIVE Wrocław znajduje się pod adresem www.influencerslive.pl

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online

Uczestnik: osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na Konferencję oraz która otrzymała od Organizatora Potwierdzenie udziału drogą elektroniczną.

Partner: osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie odrębnych zapisów uczestniczy w Konferencji. Partnerem konferencji mogą być patroni, współorganizatorzy, media, przedstawiciele branży reklamowej, marketingowej lub innych związanych pośrednio lub bezpośrednio z tematyką Konferencji.

Sponsor: osoba prawna, która na podstawie odrębnych przepisów przekazuje środki finansowe na rzecz Organizatora celem organizacji Wydarzenia oraz promocji własnej.

II Zgłoszenie udziału
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Wydarzenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw blogów, mediów społecznościowych użytkowników, adresów stron www oraz innych danych osób biorących udział w Konferencji niezbędnych do informowania o wydarzeniu lub przekazaniu informacji do partnera wydarzenia celem rozpoczęcia rozmów zmierzających do zawarcia współpracy pomiędzy uczestnikiem, a Organizatorem lub partnerem wydarzenia.
 6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji związanych z wydarzeniem bądź informacji marketingowych. Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres kontakt@influencerslive.pl, niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 7. Po zamknięciu rejestracji Organizator weryfikuje wszystkie zgłoszenia i wybiera twórców internetowych, którzy zostaną zaproszeni na wydarzenie.
 8. Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału nie później niż 21 dni po zakończonej rejestracji uczestników.
 9. Organizator ma prawo odmówić osobie fizycznej, która dokonała rejestracji, udziału w konferencji bez podania przyczyny.
 10. Organizator nie ma obowiązku wysyłania odpowiedzi odmownych do Zamawiających, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w Konferencji.
 11. Udział w konferencji dla zakwalifikowanych Uczestników jest darmowy.
III Zmiana danych osobowych
 1. Zamawiający ma prawo do wglądu oraz edycji danych osobowych za pośrednictwem Organizatora poprzez wysłanie stosownej wiadomości mailowej na adres kontakt@influencerslive.pl.
 2. Zamawiający ma prawo do zażądania usunięcia danych osobowych z bazy Organizatora w dowolnym momencie. Wymaga to bezpośredniego kontaktu z Organizatorem i przesłania stosownej prośby na adres e-mail: kontakt@influencerslive.pl
IV Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Zamawiających przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz przez okres 5 lat po zakończonym Wydarzeniu.
 2. Zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji.
 3. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. 
V Odpowiedzialność Uczestników
 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Podczas Konferencji i Warsztatów Organizator lub Partnerzy mogą przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, osób towarzyszących, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz Partnerów/Sponsorów wydarzenia. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania Organizatora środkami komunikacji elektronicznej na adres kontakt@influencerslive.pl, niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestników podczas Wydarzenia. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za powstałe z jego winy zniszczenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania wydarzenia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników oraz następstwa z nich wynikające, w tym za wypadki losowe, w szczególności tymczasowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.
 6. Organizator prosi o zastosowanie się do środków ostrożności zawarty w załączniku nr 1, ale nie ponosi odpowiedzialności za osoby uchylające się od wskazanych zaleceń.
VI Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji w dowolnym momencie i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 3. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na kontakt@influencerslive.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 roku.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Zasady określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1

Środki ostrożności w ramach zagrożenia COVID-19 podczas Konferencji Influencers LIVE Wrocław.

Środki bezpieczeństwa ze strony Organizatora

 1. Obsługa Organizatora wyposażona będzie w osłonę nosa i ust podczas wykonywania obowiązków.
 2. Organizator zastrzega możliwość wykonania bezdotykowego pomiaru temperatury.
 3. Rejestracja Uczestników odbywać się będzie w odpowiednio zabezpieczonym miejscu (dezynfekcja lady recepcyjnej, odstęp 1,5m między osobami oczekującymi na rejestrację).
 4. Odpowiednia liczba dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla uczestników wydarzenia, a w szczególności przy wejściach na teren spotkania, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wejściu/wyjściu z toalet.
 5. Zapewnienie przez Organizatora niezbędnych danych osobowych i kontaktowych wszystkich Uczestników wydarzenia, na wypadek stwierdzenia u któregoś z Uczestników lub pracowników wydarzenia zakażenia SARS-CoV-2. Dane będę mogły być przekazane tylko Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
 6. Organizator prosi o rozważanie celowości uczestnictwa w wydarzeniu przez osoby, które posiadają choroby przewlekłe.
Zalecenia dla uczestników wydarzenia
 1. Zaleca się:
  – Bezdotykowe witanie.
  – Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych.
  – Obowiązkową dezynfekcję rąk przed wejściem na teren wydarzenia.
  – Zachowanie podczas całego wydarzenia bezpiecznej odległości (1,5m) od pozostałych uczestników.
  – Korzystanie z windy maksymalnie przez 3 osoby.
  – Przebywanie w toaletach tylu osób, ile jest kabin/pisuarów.
Procedury w wypadku podejrzenia o zakażenie SARS-CoV-2
 1. Osobą wyznaczoną przez Organizatora wydarzenia ds. przeciwdziałania SARS-CoV-2 jest Piotr Kostecki (tel. kom. 535 777 658).
 2. Organizator przygotuje pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych.
 3. Organizator przygotuje i umieści w łatwo dostępnym miejscu potrzebne numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu wydarzenia Uczestnik nie powinien na nie przychodzić oraz poinformować o tym Organizatora i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia (skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach).
 5. Jeśli w przeciągu ostatnich 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, Uczestnik miał kontakt z osobą zakażoną, miał objawy chorobowe (gorączka, kaszel, utrata smaku), prosimy, aby pozostał w domu i powiadomił Organizatora.
 6. W przypadku wystąpienia u Uczestnika przebywającego na terenie wydarzenia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odseparować się od reszty osób i skierować do wyznaczonego pomieszczenia i poinformować Organizatora.
 7. Uczestnik wydarzenia powinien oczekiwać na transport sanitarny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 8. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Uczestnik/obsługa spotkania nie powinien uczestniczyć w wydarzeniu/spotkaniu. Powinien jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem.
 9. Zostanie przeprowadzone postępowanie mające na celu ustalenie listy osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie i miejscu na terenie spotkania, w których przebywał Uczestnik/obsługa. Każdy zobowiązany będzie stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 10. Niezwłocznie zostanie powiadomiona właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Każdy zobowiązany będzie stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 11. Ustalony zostanie obszar, w którym poruszał się i przebywał Uczestnik wydarzenia, a następnie przeprowadzone zostanie rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami sanitarnymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). Powyższe warunki są uzależnione od sytuacji epidemiologicznej panującej w trakcie trwania wydarzenia oraz aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wydarzenie przeprowadzone będzie z poszanowaniem właściwych wytycznych Inspekcji Sanitarnej, jednakże Organizator w możliwie najdalej idącym zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące regulacje prawne, wyłącza odpowiedzialność wobec Uczestników za skutki zdrowotne związane z przejazdem oraz pobytem na danym wydarzeniu. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednocześnie wyrażaniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych dotyczących stanu zdrowia (wyłącznie w zakresie prawidłowej realizacji procedur opisanych powyżej) w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a, c, h, i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Załącznik nr 2Płatność elektroniczna

1. Oferowane metody dostawy oraz płatności

Zamawiająca_y może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne

Podmiotem świadczącym USŁUGĘ PayU, zwaną dalej „USŁUGĄ PayU” na rzecz Członków PTBB jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, W celu korzystania z USŁUGI niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.

2.  Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Zamawiająca_y może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, nie później jak 7 dni przed Konferencją.
 2. Zamawiająca_y może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Zamawiającą_ego oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Organizator zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającej_ego o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności.
 • W każdym momencie możliwe jest przekazanie biletu na Konferencję innej osobie. Należy jednak poinformować o tym fakcie Organizatora.

3. Zmiana danych osobowych

 1. Zamawiająca_y ma prawo do wglądu oraz edycji danych osobowych za pośrednictwem Organizatora poprzez wysłanie stosownej wiadomości mailowej na adres kontakt@influencerslive.pl.
 2. Zamawiająca_y ma prawo do zażądania usunięcia danych osobowych z bazy Organizatora w dowolnym momencie. Wymaga to bezpośredniego kontaktu z Organizatorem i przesłania stosownej prośby na adres e-mail: kontakt@influencerslive.pl.

4. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Zamawiających przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz przez okres 5 lat po zakończonym Wydarzeniu.
 2. Zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji.
 3. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.