Regulamin Influencers LIVE Wrocław

 

I Postanowienia Ogólne

 

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji. 
 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 

Organizator: Ilona Kostecka Life and the city (NIP 764-24-54-663).

 

Zamawiający: osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na Konferencję

 

Konferencja: wydarzenie o nazwie Influencers LIVE Wrocław odbywające się na terenie

Wrocławskiego Centrum Konferencyjnego w dniach 30-31 maja 2020 r. jest przeznaczone dla twórców internetowych oraz przedstawicieli branży reklamowej mające na celu edukację i

budowanie długoterminowych relacji pomiędzy uczestnikami wydarzenia.

 

Rejestracja: proces zapisu dokonywany przez osobę fizyczną, wyrażającą chęć uczestnictwa w Konferencji. Rejestracja ma na celu uzyskanie potwierdzenia udziału w Konferencji.

 

Strona wydarzenia: oficjalna strona internetowa Konferencji mająca na celu promocję wydarzenia o nazwie Influencers LIVE Wrocław znajduje się pod adresem www.influencerslive.pl

 

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online

 

Uczestnik: osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na Konferencję oraz która otrzymała od Organizatora Potwierdzenie udziału drogą elektroniczną.

 

Partner: osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie odrębnych zapisów uczestniczy w Konferencji. Partnerem konferencji mogą być patroni, współorganizatorzy, media, przedstawiciele branży reklamowej, marketingowej lub innych związanych pośrednio lub bezpośrednio z tematyką Konferencji.

 

Sponsor: osoba prawna, która na podstawie odrębnych przepisów przekazuje środki finansowe na rzecz Organizatora celem organizacji Wydarzenia oraz promocji własnej.

II Zgłoszenie udziału

 

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Wydarzenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw blogów, mediów społecznościowych użytkowników, adresów stron www oraz innych danych osób biorących udział w Konferencji niezbędnych do informowania o wydarzeniu lub przekazaniu informacji do partnera wydarzenia celem rozpoczęcia rozmów zmierzających do zawarcia współpracy pomiędzy uczestnikiem, a Organizatorem lub partnerem wydarzenia.
 6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji związanych z wydarzeniem bądź informacji marketingowych. Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres kontakt@influencerslive.pl, niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 7. Po zamknięciu rejestracji Organizator weryfikuje wszystkie zgłoszenia i wybiera twórców internetowych, którzy zostaną zaproszeni na wydarzenie.
 8. Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału nie później niż 21 dni po zakończonej rejestracji uczestników.
 9. Organizator ma prawo odmówić osobie fizycznej, która dokonała rejestracji, udziału w konferencji bez podania przyczyny.
 10. Organizator nie ma obowiązku wysyłania odpowiedzi odmownych do Zamawiających, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w Konferencji.
 11. Udział w konferencji dla zakwalifikowanych Uczestników jest darmowy.

 

III Zmiana danych osobowych

 

 1. Zamawiający ma prawo do wglądu oraz edycji danych osobowych za pośrednictwem Organizatora poprzez wysłanie stosownej wiadomości mailowej na adres kontakt@influencerslive.pl.
 2. Zamawiający ma prawo do zażądania usunięcia danych osobowych z bazy Organizatora w dowolnym momencie. Wymaga to bezpośredniego kontaktu z Organizatorem i przesłania stosownej prośby na adres e-mail: kontakt@influencerslive.pl

 

IV Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Zamawiających przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz przez okres 5 lat po zakończonym Wydarzeniu.
 2. Zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji.
 3. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. 

 

V Odpowiedzialność Uczestników

 

 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Podczas Konferencji i Warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, osób towarzyszących, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz Sponsorów. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania Organizatora środkami komunikacji elektronicznej na adres kontakt@influencerslive.pl, niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestników podczas Wydarzenia. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za powstałe z jego winy zniszczenia.

 

VI Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji w dowolnym momencie i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 3. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na kontakt@influencerslive.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.