REGULAMIN KONKURSU

Influencers LIVE Awards 2022

 

A. Postanowienia ogólne

1. Konkurs “Influencers LIVE Awards” (zwany dalej “Konkursem”), należy do konkursów z dziedziny kultury, sztuki, dziennikarstwa, nauki i literackich.

Jest organizowany przez LIFE AND THE CITY Sp. z o.o., NIP: 7822905179, zwaną dalej

Organizatorem.

2. W Konkursie mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, z wyłączeniem:

2.1 Organizatora Konkursu oraz wydarzenia Influencer LIVE Wrocław.

2.2 Zwycięzców poprzednich edycji – Twórcy_Twórczyni Roku (nie dotyczy zwycięzców poszczególnych kategorii)

3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za zgodą ich opiekunów prawnych. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać i uczestniczyć w uroczystości wieńczącej Konkurs wyłącznie za pisemną lub mailową zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi przed odbiorem nagrody i wysłaniem zaproszenia na uroczystość wieńczącą Konkurs.

4. Blog, kanał Youtube, konto Instagram, konto TikTok czy PODCAST (zwany dalej “Kanałem”) zgłoszony do konkursu musi mieć przynajmniej 5 autorskich publikacji, materiałów video lub zdjęć na profilu Instagram opublikowane w 2022 roku.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a) Kanał, którego treść ma charakter wyłącznie reklamowy, służący promocji danych towarów, usług itp. – np. zawierające w większości kreacje reklamowe nie będące jednocześnie utworami stworzonymi przez właściciela;

b) Kanał, który zdobył w 2019 lub 2021 roku tytuł Twórcy_Twórczyni Roku.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z Konkursu zgłoszeń nie spełniających powyższych warunków na każdym etapie Konkursu. Organizator zastrzega sobie również prawo przeniesienia danego Kanału do kategorii najbardziej odpowiadającej specyfice danego Kanału.

 

B. Miejsce i czas trwania Konkursu

1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie serwisu Konkursowego https://influencerslive.pl/awards/ w okresie od 21.03.2022 r. do 28.05.2022 r.

2. Uroczystości wieńczące Konkurs odbędą się podczas wydarzenia Influencer LIVE Wrocław 28.05.2022 r. godz. 20:00.

 

C. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. Przedmiotem Konkursu jest

a) wybór najlepszego Twórcy_Twórczyni Roku w kategorii tematycznej:

● lifestyle,

● parenting,

● podróże,

● beauty&fashion,

● kulinaria,

● sport i zdrowie,

● wnętrzarskie/DIY,

● kultura i sztuka,

● profesjonalne i specjalistyczne,

● edukacja,

● podcasty,

● TikTok,

● Ukraina.

b) wybór zwycięzcy głównego konkursu, wyłonionego spośród wszystkich zwycięzców kategorii na podstawie całokształtu działań prowadzonych w Internecie.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie i aktywne prowadzenie Kanału.

3. Organizator zastrzega, że nie będzie decydował o rozdziale nagród między współautorów Kanału, uprawnionym do odbioru nagrody w takim przypadku jest założyciel Kanału. W razie sporów lub niejasności co do praw założycielskich do Kanału Komisja Konkursowa ma prawo wykluczyć dany Kanał z Konkursu na każdym etapie jego trwania.

4. Twórca, który zostanie nominowany do jednej z nagród w kategoriach konkursu, otrzyma powiadomienie o tym fakcie, wysłane pocztą elektroniczną przez przedstawiciela Organizatora. W odpowiedzi jest zobowiązany do przesłania swoich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego, wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail podanego przy zgłoszeniu do Konkursu.

5. Każdy ze Zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, nazwy oraz adresu Kanału, w mediach społecznościowych oraz na stronach serwisu Konkursowego i Partnerów Konkursu.

6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu, nagroda pozostaje do dyspozycji Komisji Konkursowej.

 

D. Zasady Konkursu

1. Konkurs polega na wybraniu trzynastu najlepszych Kanałów z podziałem na kategorie a z nich jednego zwycięzcy_czyni, która uzyska nagrodę Influencers LIVE Awards – Twórca_Twórczyni Roku.

Konkurs będzie przebiegał w 3 głównych etapach:

– zgłaszanie Kanału;

– głosowanie przez internautów – nominowanie Kanału do oceny przez Kapitułę Konkursu,

– oceny Kanałów przez Kapitułę Konkursu.

1.1. W dniach od 06.04.2022r. do 19.04 do godz. 23:59 trwać będzie I etap zgłaszania Kanałow do Konkursu.

1.2. Wszystkie zgłoszone i nie wykluczone z Konkursu Kanały przejdą do II etapu – głosowania. Będzie on polegać na głosowaniu ONLINE na stronie https://influencerslive.pl/awards/ na dany Kanał spośród wszystkich zgłoszonych w I etapie i nie wykluczonych z Konkursu Kanałów. W jego efekcie do kolejnego etapu Konkursu – oceny przez Kapitułę Konkursu – przejdą Kanały, które otrzymają największą liczbę głosów w swoich kategoriach tematycznych. Liczba zakwalifikowanych do kolejnego etapu Kanałów określa pkt. 1.3 poniżej. Etap Konkursu – głosowanie – opisany w niniejszym punkcie trwać będzie w czasie 18.04 godz. 12.00 – 24.04 godz. 12.00.

1.3. W efekcie głosowania – nominowania Kanałów – w każdej z 12 kategorii tematycznych powstanie lista 10 Kanałów, które zdobyły największą liczbę głosów. Przejdą one do III etapu Konkursu – oceny przez Kapitułę Konkursu. Etap Konkursu opisany w niniejszym punkcie rozpocznie się 25.04 i potrwa do 01.05 2022 r.

1.4. Ogłoszenie finalistów, czyli 3 najlepszych Kanałów z każdej kategorii odbędzie się 05.05.2022 r. w serwisie https://influencerslive.pl/awards/

2. Ocena blogów przez Kapitułę Konkursu:

Kategorie tematyczne – Juror – znawca danej kategorii tematycznej – otrzyma listę 10 Kanałów z odpowiadającej mu kategorii. Każdy z Jurorów, spośród przedstawionych mu Kanałów, wybierze 3 finalistów, którzy nominowani będą do nagrody Twórca Roku danej kategorii. Finaliści z kategorii tematycznych będą ogłoszeniu przez Organizatora 05.05.2022 r. r. w serwisie https://influencerslive.pl/awards/

Finaliści kategorii tematycznych nominowani przez Jurorów, przejdą do 2 etapu, czyli oceny przez Kapitułę Konkursu, tzn. zostaną przedstawieni wszystkim członkom Kapituły. Następnie zostaną poddani ocenie na spotkaniu Kapituły. Efektem będzie wybór najlepszego Twórcy Roku danej kategorii. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w trakcie trwania uroczystości wieńczącej Konkurs, czyli podczas Influencers LIVE Awards, która odbędzie się w trakcie wydarzenia Influencer LIVE Wrocław 2022.

Spośród zwycięzców kategorii tematycznych Kapituła Konkursu wybierze najlepszego Twórcę_Twórczynię, która zdobędzie tytułu TWÓRCA_TWÓRCZYNI ROKU 2022. Zwycięzca zostanie ogłoszony w trakcie trwania uroczystości wieńczącej Konkurs, czyli podczas Influencers LIVE Awards, która odbędzie się w trakcie wydarzenia Influencer LIVE Wrocław 2022.

3. Szczegółowe zasady obowiązujące w poszczególnych etapach Konkursu zostały opisane w innych punktach tego Regulaminu. Ocenie podlegać będzie treść i jakość realizacji wpisów/filmów zamieszczonych na Kanale przed jego zgłoszeniem do Konkursu, jak i w jego trakcie.

4. W przypadku wykluczenia danego twórcy z Konkursu po przejściu przez niego do etapu wyboru finalistów przez Jurorów, na jego miejsce nie będzie powoływany inny twórca.

 

E. Zasady zgłaszania Kanałów do Konkursu

1. Etap zgłaszania Kanałów będzie trwałod 06.04.2022r. od godz. 12.00 do 19.04 do godz. 23:59. Dla zachowania terminu decydujące jest dotarcie zgłoszenia do Organizatora.

2. Podstawowym warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest prowadzenie Kanału stosownie do wyżej opisanych zasad.

3. Kanał może zostać zgłoszony do Konkursu wyłącznie przez swojego właściciela.

4. Zgłaszanie Kanału do Konkursu odbywa się z poziomu strony Konkursowej https://influencerslive.pl. Zgłoszenie to wymaga:

4.1. wybór kategorii, w której twórca bierze udział w Konkursie,

4.2. podania następujących danych: nazwa głównego kanału biorącego udział w Konkursie, imię i nazwisko, adres www głównego kanału biorącego udział w konkursie, opis Kanału, adres e-mail właściciela Kanału,

4.2.1 adres e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z Konkursem. Kontakt z uczestnikiem Konkursu odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem podanego adresu e-mail,

4.2.2 uzupełnienie zgłoszenia o tytuł i opis Kanału jest możliwe tylko i wyłącznie na etapie zgłaszania Kanału. Po wysłaniu zgłoszenia do udziału w Konkursie nie ma możliwości usunięcia lub modyfikacji opisu,

4.3. Prezentacja Kanału w serwisie Konkursowym uzupełniana jest o grafikę, załączaną podczas zgłoszenia przez właściciela Kanały. Nie ma możliwości zamiany grafiki na inną na żadnym późniejszym etapie konkursu.

5. Do konkursu można zgłosić swoje konto wyłącznie do jednej z kategorii konkursowych + TikTok jako dodatkowa kategoria.

6. Właściciel Kanału, zgłaszając się do Konkursu potwierdza, iż treści prezentowane na Kanale nie naruszają obowiązujących przepisów w szczególności nakłaniania do czynów karalnych oraz posługiwania się mową nienawiści ani jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś osoby których wizerunki upubliczniono w treści Kanału wyraziły na to stosowną zgodę. Właściciel Kanału upoważnia jednocześnie Organizatora do wykorzystania jego Kanału i jego treści w sposób opisany w niniejszym regulaminie.

7. Właściciel Kanału, zgłaszając go do Konkursu zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez zamieszczenie zrzutu z Kanału na stronie konkursowej, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze zaakceptowanej przez właściciela Kanału ugody odszkodowań. Organizator zobowiązany jest poinformować właściciela Kanału o zgłoszeniu ww. roszczeń przez osoby trzecie.

 

F. Zasady prowadzenia Kanałów Konkursowych

1. Uczestnik Konkursu ma dowolność wyboru tematu treści publikowanych na Kanale. Istotna jest jednak ich zgodność z wybraną kategorią tematyczną oraz nienaruszanie zasad opisanych w pkt. F2 tego Regulaminu.

2. Treść i forma zgłaszanych do Konkursu Kanałów nie może naruszać przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) oraz dobrych obyczajów i uczuć, w tym w szczególności uczuć religijnych, osób trzecich.

3. Organizator zastrzega sobie, na każdym etapie Konkursu, prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Kanałów naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie, w szczególności określone w pkt. F.

 

G. Zasady głosowania
– nominowania Kanałów

1. Głosowanie – nominowanie Kanałów do oceny przez Kapitułę Konkursu.

1.1. W dniu 18.04 godz. 12.00 rozpocznie się II etap Konkursu – głosowanie – nominowanie Kanałów do oceny przez Kapitułę Konkursu. Głosowania zakończy się 24.04 o godzinie 12:00.

1.2. Wszystkie Kanały zgłoszone do udziału w Konkursie i niewykluczone z Konkursu do momentu rozpoczęcia głosowania zostaną poddane głosowaniu – nominowaniu do oceny przez Kapitułę Konkursu. Nie oznacza to, iż Kanały poddane głosowaniu nie mogą zostać usunięte z Konkursu w przypadku złamania zapisów Regulaminu.

1.3. Głosowanie odbędzie się na stronie https://influencerslive.pl/awards/

1.4. W głosowaniu może wziąć udział dowolna osoba, przy zastosowaniu zasady, że na wybrany Kanał może zagłosować jedynie raz.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w procedurze głosowania.

1.6. W efekcie głosowania do kolejnego etapu Konkursu – oceny twórców przez Jurorów – przejdą Kanały, które otrzymają największą liczbę głosów. W każdej z kategorii powstanie lista 10 Kanałów.

2. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów poprzez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Kanału z Konkursu w przypadku oferowania przez jego autora bądź osoby trzecie korzyści w zamian za oddanie głosów na ten Kanał. Indywidualną decyzję w powyższym zakresie podejmować będzie Komisja Konkursowa.

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość nienaliczania na konto Kanału głosów, w stosunku do których będą uzasadnione podejrzenia o naruszanie zasad głosowania. W szczególnych przypadkach naruszenia zasad głosowania Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Kanału z Konkursu.

 

H. Zasady oceny Kanału przez Kapitułę Konkursu

1. W skład Kapituły Konkursu wchodzą znawcy tematów powiązanych z kategoriami tematycznymi Konkursu. Każdy z Jurorów jest więc opiekunem jednej z kategorii. Wszyscy jurorzy zostaną przedstawieniu na stronie https://influencerslive.pl/awards/

2. W trakcie konkursu przez Jurorów zostanie ocenionych 130 twórców po 10 z każdej kategorii. Juror otrzyma listę 10 Kanałów z odpowiadającej mu kategorii. Każdy z Jurorów, wybierze 3 twórców, którzy nominowane będą do nagrody w kategorii, nagrody Influencers LIVE Awards.

3. Lista Twórców Nominowanych przez Jurorów Kapituły Konkursu (finalistów) zostanie przedstawiona 05.05.2022r. na stronach serwisu Konkursowego.

4. Spośród 3 wytypowanych przez Jurora twórców, Kapituła Konkursu, wskaże jednego twórcę, który stanie się zwycięzcą w danej kategorii.

4. Zwycięzcy poszczególnych kategorii tematycznych, w łącznej liczbie 13, przejdą do 2 etapu oceny przez Kapitułę Konkursu. Efektem będzie wybór najlepszego Kanału i przyznanie mu tytułu: TWÓRCA_TWÓRCZYNI ROKU 2022.

4.1. Kryteria oceny Kanałów przez Kapitułę Konkursu:

● Treść Kanału – wybór tematów, sposób prezentacji, nieszablonowość, język;
●  Zgodność z tematem, sposób ujęcia tematu;
● Ogólny wygląd Kanału – klimat, estetyka, spójność.

 

I. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w następujący sposób:

– Zwycięzca – zdobywca tytułu TWÓRCA_TWÓRCZYNI ROKU 2022,
– Zwycięzcy – zdobywcy tytułu TWÓRCA_TWÓRCZYNI ROKU w kategoriach tematycznych.

zostaną przedstawieni w dniu 28.05.2022r. podczas Gali Influencers LIVE Awards, która odbędzie się w trakcie wydarzenia Influencer LIVE Wrocław 2022.

 

J. Uroczystość wieńcząca Konkurs

1. Konkurs zostanie zakończony uroczystością, w trakcie trwania której wręczone zostaną nagrody. Odbędzie się ona 28.05.2022 roku.

2. W trakcie trwania uroczystości ogłoszone zostaną wyniki oceny Kapituły Konkursu, czyli zostaną przedstawieni:

3.1. Zwycięzca – zdobywca tytułu TWÓRCA_TWÓRCZYNI ROKU 2022 wyłoniony przez Kapitułę Konkursu;

3.2. Zwycięzcy – zdobywcy tytułów TWÓRCA_TWÓRCZYNI ROKU w kategoriach tematycznych wyłonieni przez poszczególnych Jurorów – ekspertów w poszczególnych kategoriach;

3.3. Laureaci wyróżnień specjalnych, o ile zostaną one przyznane.

 

K. Nagrody

1. Informacja na temat nagród przewidziany w konkursie będzie dostępna na stronie konkursu: https://influencerslive.pl/awards/

2. Wszyscy nagrodzeni Twórcy będą promowani na stronach serwisu Konkursowego https://influencerslive.pl/awards/

3. Wartość nagród przekazanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 10% wartości nagrody, stosownie do obowiązujących przepisów.

4. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody w Konkursie jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie związanym z udziałem w Konkursie płatnikiem podatku od tej nagrody jest Organizator. W takiej sytuacji wydanie Nagród nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Uczestnika. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody w Konkursie jest osoba prawna, bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie związanym z udziałem w Konkursie, nagroda w konkursie stanowi dla przychód z tej działalności a Zwycięzca zobowiązany jest opodatkować ją wraz innymi przychodami, zgodnie z obowiązującymi przepisami (stosownie do wybranej formy opodatkowania).

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia pieniężne o wypłatę równowartości nagród.

6. Uprawnienie do uzyskania nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.

 

L. Odbiór nagród

Aby otrzymać nagrodę, Zwycięzcy muszą spełnić następujące warunki:

1. Nagrody przyznawane przez Kapitułę Konkursu – nagroda dla TWÓRCA_TWÓRCZYNI ROKU 2022, TWÓRCA_TWÓRCZYNI ROKU w kategoriach tematycznych:

1.1. O uzyskaniu Nominacji do Nagród Głównych przyznawanych przez Kapitułę Konkursu uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, na adres e-mail, który został podany w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. Powiadomienia zostaną wysłane w ciągu 48 godzin od ogłoszenia listy nominowanych.

1.2. W ciągu 72 godzin po wysłaniu przez Organizatora potwierdzenia przydzielenia nagrody, Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia pocztą elektroniczną na adres kontakt@influencerslive.pl możliwości przyjęcia nagrody.

1.3. Potwierdzenie musi zostać wysłane z konta poczty elektronicznej, które zostało podane w formularzu zgłaszania do Konkursu.

1.4. Jeśli potwierdzenie możliwości przyjęcia nagrody nie nastąpi w określonym terminie, a Twórca zostanie nagrodzony, to utrzymuje on przyznane – tytuł oraz promocję na stronach serwisu. Nagrody rzeczowe pozostają do dyspozycji Komisji Konkursowej.

2. Jeżeli Zwycięzca ma adres zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do celów podatkowych przed odebraniem nagrody zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju zamieszkania (lub numer dokumentu tożsamości wydany w państwie zamieszkania) dokładny adres zamieszkania.

3. Uczestniczenie w uroczystości wieńczącej Konkurs jest pożądane, ale nie jest warunkiem koniecznym do odebrania nagrody.

4. Ewentualna wysyłka nagród odbędzie się na koszt Zwycięzcy.

 

M. Komisja Konkursowa.

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu i przebiegu głosowania, powołana została Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej weszły osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje w kwestii zgodności zgłoszonych do Konkursu Kanałów z Regulaminem i ewentualnego odrzucenia zgłoszonych do Konkursu Kanałów. Ewentualne odrzucenie Kanałów z przyczyn regulaminowych może mieć miejsce na każdym etapie Konkursu. Zapisy powyższe nie uchybiają prawu uczestnika Konkursu do kwestionowania decyzji Komisji Konkursowej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

 

N. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzcy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w obowiązujących przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego, w przypadku weryfikacji, czy osoba nie jest wyłączona od udziału w Konkursie w myśl pkt. A2 i A3. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody, jak również uprawnia do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Konkursie Kanałów, w stosunku do których będą uzasadnione podejrzenia o naruszanie zasad określonych w niniejszym regulaminie Konkursu.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Life and the city Sp. z o.o. Uczestnicy, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu Konkursowym, w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i wydania przyznanych w nim Nagród.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia lub żądania ich usunięcia.

5. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: kontakt@influencerslive.pl z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa. Zapisy powyższe nie uchybiają prawu uczestnika Konkursu do kwestionowania decyzji Komisji Konkursowej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

6. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

7. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników na stronach internetowych serwisu
Konkursowego influencerslive.pl.

8. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujących przepisów są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

9. Prawo do odstąpienia

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2015 o prawach konsumenta (Dz.U. 2015 r. poz. 827) Uczestnikowi Konkursu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi (uczestnictwa w Konkursie). Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi Konkursu przez cały okres trwania Konkursu, a w każdym razie w ciągu w 14 dni od daty zawarcia umowy (przystąpienia do Konkursu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone wg treści załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu w formie pisemnej lub elektronicznej na adres kontakt@influencerslive.pl.

10. Organizator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym poinformuje Uczestników na stronach regulaminu Konkursu oraz na podany przez nich adres poczty elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Uczestnik Konkursu powinien niezwłocznie po powiadomieniu o planowanych zmianach powiadomić Organizatora o braku akceptacji i wycofać swój udział z Konkursu. Zmiany Regulaminu nie będą pogarszać sytuacji prawnej Uczestników Konkursu wynikającej z poprzedniego brzmienia Regulaminu.

———————————————————————————————————–

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu Influencers LIVE Awards

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(skan podpisanego formularza ten należy wysłać na adres: kontakt@influencerslive.pl tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o udział w konkursie Influencers LIVE Awards

– Data zawarcia umowy:

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.